مواد غذایی بهار به گسترش خود ادامه می دهد.

با 10.000 متر سوله و 8.000 متر مربع انبار افقی تاسیسات خود را گسترش دادیم. با سرمایه گذاری تکنولوژیک و ابتکار های انجام داده شده و با افزایش ادراک ارزش موجود با گذشت هر روز شرکت ما هم اکنون در شرایط جهانی و کشور و کشاورزان ترک در این باورند که با کیفیت ترین محصول را می توانند بدست بیاورند، بنا بر این به سرمایه گذاری آینده خود به سرعت ادامه می دهند. شرکت ما دارای  23.000 تن انبار افقی،12.000 تن انبار عمودی و 40.000 تن ظرفیت حذفی در تاسیسات جدید می باشد که برای خدمت به مردم افتتاح شده است،به داستان موفقیت خود موفقیت جدیدی اضافه کرده است...

ادامه خبر

28.08.2018

مارک ترکیه در تولید ذرت جین (پاپ کورن)

مواد غذایی بهار در تولید ذرت جین (پاپ کورن) موفق به به مارک ترکیه بودن شده است و با 30 سال سابقه خود یک شرکت ریشه داری است. با تولید ذرت جین ما در 12 کشور به بیش از 500 مشتری دست یافته ایم

  • 30تجربه ساله
  • 12کشور
  • 500مشتری